Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is een fundamenteel concept dat de verbintenis van bedrijven weerspiegelt om sociale, milieu- en ethische overwegingen in hun bedrijfsactiviteiten te integreren. MVO is gebaseerd op de overtuiging dat bedrijven zich niet mogen beperken tot het nastreven van financiële winst, maar dat ze ook een verantwoordelijkheid hebben ten opzichte van de maatschappij waarin ze actief zijn. Dit betekent dat ze rekening moeten houden met de impact van hun activiteiten op al hun stakeholders, waaronder:

 • Werknemers
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Lokale gemeenschap
 • Milieu

Bedrijven die zich inzetten voor MVO streven naar duurzame, ethische en maatschappelijk verantwoorde praktijken en willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Steeds meer bedrijven erkennen het belang van duurzaamheid en sociale verantwoordelijkheid voor hun reputatie, aantrekkingskracht voor investeerders en succes op de lange termijn.

MVO kan vele vormen aannemen, waaronder het verkleinen van de ecologische voetafdruk, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden, het bevorderen van diversiteit en inclusie, het deelnemen aan liefdadigheidsinitiatieven, het transparant verstrekken van informatie aan belanghebbenden en vele andere acties gericht op het creëren van een positieve impact.

Nu de Europese Raad zijn definitieve goedkeuring heeft gegeven aan de richtlijn voor duurzaamheidsrapportage over bedrijven (CSRD), kozen we ervoor om proactief in te gaan op deze verplichting, die in 2026 van invloed zal zijn op Easi. Daarom hebben we besloten om vanaf 2024 een krachtiger MVO-beleid te implementeren, voortbouwend op het werk dat in 2023 werd gestart.

Overwegingen en oorsprong van ons initiatief

In 2023 hebben we besloten om ons beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) aanzienlijk te versterken. Wat we vorig jaar hebben geïnitieerd, zal de komende jaren worden geconsolideerd en uitgebreid. In het bijzonder het engagement van Easi om 1% van de winst exclusief te besteden aan sociale en milieuprojecten, naast de financiering die al werd toegekend aan projecten die nauw of in de verte verband houden met MVO. Terugkrabbelen is uitgesloten, gezien de belangrijke politieke beslissingen die op dit gebied werden genomen, zowel intern als extern. Op Europees niveau zal een nieuwe maatregel bedrijven die aan bepaalde criteria voldoen, binnenkort verplichten om een niet-financieel verslag over dit onderwerp te publiceren. 

Bij Easi staan sociale en ethische overwegingen reeds centraal. Toch begrijpen we dat niets vastligt en daarom stellen we de beslissingen die we gezamenlijk nemen voortdurend in vraag. Wij zijn pas tevreden als we alle mogelijkheden voor verbetering hebben benut. Perfectie is een reis op lange termijn. Uitmuntendheid is een belangrijke waarde bij Easi. Het is belangrijk voor ons om mensen te hebben die positief en toegewijd zijn, maar die ook waarde toevoegen in hun interacties en werk van hoge kwaliteit leveren. Deze waarde betekent niet dat we verwachten dat een medewerker te snel of constant werkt, maar dat we de uitdagingen waar Easi voor staat, erkennen en altijd de mouwen opstropen om ze aan te gaan. We zullen dezelfde energie stoppen in de uitvoering van ons MVO-beleid. Het is nu ons kompas dat als leidraad dient bij het behalen van onze doelstellingen en dat ons helpt om meetbare positieve effecten te genereren op de maatschappij, al onze stakeholders en het milieu. We streven ernaar om deze principes te integreren in alle aspecten van ons werk, van dienstverlening en talentmanagement tot betrokkenheid van werknemers.

Een van de eerste beslissingen in het kader van dit nieuwe MVO-beleid was het creëren van deze pagina. Waarom? Om onze communicatie, kennis, ervaring en interactie met andere spelers op dit gebied te vergroten. Steeds meer werknemers en kandidaten vragen ons om informatie over onze MVO-engagementen. Onze website is onze belangrijkste informatiebron voor mensen binnen en buiten het bedrijf. Het is ons beste middel om verslag te doen van onze activiteiten. CSR heeft daarom zijn rechtmatige plaats op onze website. Met dit initiatief hopen we andere bedrijven te inspireren om dezelfde weg in te slaan.

Welke actie hebben we ondernomen?

We hebben in het verleden veel acties ondernomen, maar zonder een duidelijk afgelijnd, algemeen plan. De afgelopen jaren hebben we ons vooral gericht op het welzijn van onze werknemers, wat onze absolute prioriteit blijft. Onze focus op het 'menselijke' element is in lijn met onze overtuiging dat bedrijven slimmere prestaties kunnen behalen door middel van ’humanized’ technologie, gebaseerd op vertrouwen.

Deze menselijkheid is de rode draad in het verhaal van Easi, vooral als we het over onze medewerkers hebben. Wij zijn een grote, ambitieuze groep en daarom koesteren wij een prettige werkomgeving waarin onze medewerkers zich kunnen ontplooien en plezier hebben, en waarin vertrouwen en wederzijds respect essentieel zijn. We bieden hen bijvoorbeeld de mogelijkheid om te werken aan projecten waar ze gepassioneerd over zijn, waardoor hun prestaties en motivatie worden gestimuleerd. Ons doel is om hen de kans te bieden zich te ontplooien in een unieke werkomgeving, ontworpen met welzijn en geluk op het werk in gedachten.

We hebben al uitgebreid over dit onderwerp gecommuniceerd. We nodigen je uit om onze sociale netwerken en persberichten te raadplegen voor meer informatie over onze acties op dit gebied.

Duidelijk plan voor de komende twee jaar

Aangezien we al aanzienlijke vooruitgang hebben gemaakt op het gebied van bestuur, hebben we besloten onze inspanningen te richten op twee aspecten die de komende maanden en jaren bijzondere aandacht vereisen: het menselijke en milieugebied.

Sociaal

Op sociaal gebied willen we onze betrokkenheid bij de maatschappij vergroten. We hebben onze medewerkers altijd aangemoedigd om persoonlijk betrokken te raken bij verenigingen en andere initiatieven. Daarom sponsort Easi één keer per jaar acties van onze medewerkers. We steunen ook verenigingen door samen met onze medewerkers deel te nemen aan evenementen zoals de 20 km van Brussel, waarbij we hardlopen voor La Ligue Braille. We willen dit soort partnerschappen uitbreiden.

We willen echter ook duurzamere partnerships aangaan die niet beperkt zijn tot één actie, maar die bedoeld zijn om lang mee te gaan. Daarom is Easi sinds mei 2023 een kernpartner van CAP48. Het doel van deze vereniging, die actief is in de Federatie Wallonië-Brussel en de Duitstalige Gemeenschap, is bij te dragen aan een meer inclusieve samenleving. Dat doen ze door mensen met een handicap, jongeren in moeilijkheden en gezinnen in precaire situaties in staat te stellen hun dagelijks leven en hun toekomst te verbeteren. Ons doel is om CAP48 te ondersteunen in haar dagelijkse activiteiten, zodat zij zich volledig kunnen wijden aan hun essentiële missie. We willen het hen gemakkelijker maken om zich te concentreren op de essentie.

In 2020 zijn we reeds een partnership aangegaan met CoderDojo Belgium, een non-profitorganisatie die gratis programmeersessies organiseert voor kinderen en jongeren tussen 7 en 18 jaar. De zogenaamde Dojo's worden volledig gerund door vrijwilligers, ook wel coaches genoemd. Onze ceo's hebben toegezegd om alle opbrengsten van hun keynotes te doneren om dit initiatief te steunen.

Milieu

Wat het milieu betreft, hebben we in 2019 al een CO2-audit uitgevoerd. Helaas bleek deze onvoldoende uitgebreid en ambitieus om ons bedrijf een nieuw tijdperk in te loodsen. Daarom hebben we besloten om samen te werken met het Belgische bedrijf Tapio. Dit bedrijf begeleidt ons bij de overgang. Aan de hand van een schat aan gegevens heeft Tapio onze CO2-voetafdruk berekend, en dit zijn de resultaten.

Verdeling van de totale CO2-uitstoot per categorie: 

Breakdown of total carbon emissions by category:

Het zal geen verrassing zijn dat onze kernactiviteit als IT-bedrijf voor de grootste uitstoot zorgt. Toch kunnen we actie ondernemen om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, ook al kan dit niet direct in onze kernactiviteit, IT-services en -ontwikkeling. Aan de andere kant kunnen we wel iets doen aan andere aspecten, zoals onze gebouwen, verwarming, voertuigen, enz.

Onze reductiedoelstellingen zijn vastgesteld voor 2030, en om deze te bereiken hebben we een aantal acties gedefinieerd, onderverdeeld in twee categorieën:

Easi's reduction targets

Snel te nemen maatregelen:

 1. Bewustmaking van ecorijden: We zullen eerst een informatiesessie over dit onderwerp aanbieden, gevolgd door een cursus ecorijden voor een aantal van onze collega's, op basis van een loting. Zo kunnen we de doeltreffendheid van dit soort initiatieven beoordelen.
 2. Overgang naar een vegetarisch dieet: Deze maatregel bestaat al: tijdens onze kwartaalmeetings wordt één keer op de twee vegetarisch eten voorzien.
 3. Gebruik van groene stroom in al onze vestigingen: Deze praktijk is al ingevoerd in Nijvel en we zijn van plan om dit uit te breiden naar al onze vestigingen. Voor de gebouwen die we huren, zijn we in gesprek met de eigenaars over de installatie van warmtepompen, in lijn met ons engagement voor hernieuwbare energie.
 4. Het verwarmingsverbruik verminderen: We hebben besloten om de temperatuurregelingssystemen te vergrendelen om grote temperatuurverschillen te voorkomen. Ons doel is om onze medewerkers bewust te maken van het verstandig gebruik van deze technologie.
 5. Bewustmaking over dit onderwerp: we hebben al een agenda met alle activiteiten die we in 2024 over dit onderwerp gaan uitvoeren. Ze zijn gevarieerd en omvatten zowel ecologische als liefdadigheidsactiviteiten.

Prioritaire acties:

 1. Overgang naar een wagenpark van elektrische en hybride voertuigen: Easi heeft besloten om geen auto's met verbrandingsmotoren meer aan te kopen. Op termijn zal ons wagenpark volledig uit elektrische voertuigen bestaan. Daarom hebben we het aantal elektrische oplaadpunten in onze verschillende parkeergarages uitgebreid.
 2. Charter opstellen voor onze klanten en leveranciers: We zijn momenteel een charter aan het opstellen voor onze leveranciers en klanten. Dit charter zal onze ecologische aanpak uitleggen en "ecologische" criteria introduceren in onze toekomstige keuze van leveranciers.
 3. Voertuigen vervangen door lichtere modellen: We overwegen een orderbonussysteem, maar dit initiatief is in ontwikkeling en zal enige tijd kosten.
 4. Levensduur van goederen met 25% verlengen: We hebben deze maatregel al ingevoerd voor onze voertuigen en zullen dat voor zover mogelijk blijven doen voor al onze materialen, rekening houdend met economische en onderhoudsoverwegingen.