Aanvaarding van de algemene mobiele apps-voorwaarden

Wanneer u gebruikmaakt van een EASI-applicatie, hierna 'app' genoemd, en om van zijn diensten te kunnen genieten, hierna 'de diensten' genoemd, aanvaardt u onherroepelijk de algemene Mobile Apps-voorwaarden.

De Franse versie van de algemene Mobile Apps-voorwaarden zal de voorkeur krijgen in het geval er verschillen zouden bestaan tussen deze versie en de vertaalde versies.

Wijziging van de algemene mobiele apps-voorwaarden

EASI behoudt zich het recht voor de algemene Mobile Apps-voorwaarden te wijzigen, waarvan de meest recente, geldende versie te allen tijde en voor elk gebruik van de apps geraadpleegd kan worden op de website www.easi.net.

Wanneer u de app blijft gebruiken nadat de algemene Mobile Apps-voorwaarden aangepast werden, houdt dit in dat u de gewijzigde versie onherroepelijk aanvaardt.

U hebt steeds de mogelijkheid de app niet te beginnen of te blijven gebruiken in het geval u de algemene Mobile Apps-voorwaarden niet zou aanvaarden in de versie die van toepassing is op de datum van dit gebruik.

Intellectuele eigendom

Zolang u de algemene Mobile Apps-voorwaarden respecteert, zal EASI u een niet-exclusieve, onoverdraagbare en herroepbare gebruikslicentie voor de app toekennen.

Alle rechten met betrekking tot de app en zijn inhoud, alsook tot zijn functies, (1) zijn de exclusieve eigendom van EASI (in het bijzonder de intellectuele rechten in verband met het ontwerp en tot de ontwikkeling, de broncodes, de auteursrechten en de handelsmerken, hierna de 'intellectuele rechten' genoemd), (2) worden beschermd door de toepasselijke wettelijke bepalingen op nationaal en internationaal niveau, en (3) mogen in geen geval volledig of gedeeltelijk overgedragen worden in het kader van de gebruikslicentie van de app.

Wanneer u de app gebruikt, verbindt u zich ertoe de intellectuele rechten van EASI, alsook diegene die in het algemeen eigendom zijn van mogelijke andere personen, in acht te nemen en met name nooit inhoud te kopiëren, over te dragen, te downloaden of te delen zonder over de hiertoe vereiste rechten te beschikken.

In het geval één of meerdere voorschriften van het onderhavige artikel geschonden worden, beschikt EASI over het recht de inhoud, die aan de oorzaak van deze schending ligt, te verwijderen en uw gebruikslicentie voor de app zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding te schorsen of in te trekken.

Elk voorstel dat u indient bij EASI om een EASI-app te wijzigen of te verbeteren, kan gratis, onherroepelijk en onvoorwaardelijk door het bedrijf gebruikt worden.

Schorsing en intrekking

EASI heeft het recht bepaalde functies van de app te wijzigen, toe te voegen of te wissen zonder dat dit de verplichting met zich meebrengt u hiervan op voorhand op de hoogte te brengen of u te vergoeden.

U kunt er op uw beurt te allen tijde voor kiezen het gebruik van de app stop te zetten wanneer dit u gepast lijkt, zonder dat u hierdoor de mogelijkheid krijgt een bepaald bedrag terug te vorderen.

EASI heeft het recht te allen tijde, zonder hiervoor een reden te moeten opgeven en zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, uw toegang tot de app te schorsen of definitief te beëindigen, met name in het geval de app niet langer ondersteund wordt, de Mobile Apps-voorwaarden niet in acht genomen worden of uw gebruik van de app mogelijk storingen kan veroorzaken voor uzelf of voor één of meerdere andere gebruikers of schade zou kunnen berokkenen aan EASI of aan derden.

Wanneer uw gebruikslicentie voor de app geschorst of ingetrokken wordt, zal u niet langer toegang hebben tot uw eventuele gegevens, zonder dat u hiervoor gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen EASI.

Uw verantwoordelijkheid

U bent verantwoordelijk voor de gegevens die aan EASI verstrekt worden met het oog op de toekenning van de gebruikslicentie voor de app, u waarborgt de nauwkeurigheid ervan en u verbindt zich ertoe eventuele wijzigingen mee te delen aan EASI.

U bent volledig en exclusief verantwoordelijk, zonder dat u hiervoor gerechtelijke stappen kan ondernemen tegen EASI, voor het gebruik van de app en de gevolgen ervan.

U bent in het bijzonder als enige verantwoordelijk voor het vertrouwelijke karakter van de eventuele codes en wachtwoorden die het gebruik van de app en de toegang tot uw gegevens mogelijk maken, alsook voor dit gebruik en deze toegang door één of meerdere derden, die al dan niet over uw toestemming beschikken.

U verbindt zich er in het bijzonder toe (1) geen misbruik te maken van de app, (2) het gebruik ervan door één of meerdere andere gebruikers niet te storen of te onderbreken, (3) de app niet ter beschikking van derden te stellen door middel van niet-toegelaten distributiekanalen, (4) de app niet te gebruiken indien u de vereiste minimumleeftijd van 13 jaar (of ouder in bepaalde landen) nog niet bereikt hebt, (5) geen obscene, pornografische of tot onverdraagzaamheid of religieuze, ethische of rassenhaat aanzettende inhoud te publiceren of te delen, (6) de wetgeving op geen enkele manier te overtreden, in het bijzonder door frauduleuze, lasterlijke, bedrieglijke of de privacy of rechten van andere personen schendende inhoud op te slaan, te publiceren of te delen.

Indien de gebruikslicentie voor de app door EASI toegekend werd aan uw werkgever, heeft deze laatstgenoemde te allen tijde toegang tot uw gegevens en de mogelijkheid uw gebruik van de app te schorsen of definitief te beëindigen.

Verantwoordelijkheid van EASI

EASI kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik van de app door de gebruikers, ongeacht of u dit zelf bent of dit derden zijn aan wie u opzettelijk of onopzettelijk toegang gegevens hebt tot uw gegevens, noch voor de gevolgen hiervan voor hen en deze derden.

Indien de app betrekking heeft op een publicatie of een uitwisseling van gegevens of inhoud tussen de gebruikers, kan EASI in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gepubliceerde en gedeelde inhoud, die niet door het bedrijf gecontroleerd dient te worden.

De app wordt ter beschikking van de gebruikers gesteld in zijn huidige ontwikkelingsfase.

EASI biedt geen waarborgen met betrekking tot de app.

Het bedrijf waarborgt in het bijzonder niet dat de app geen programmerings- of andere fouten bevat, dat hij aan alle verwachtingen van elke gebruiker voldoet, dat hij niet te kampen kan krijgen met storingen, dat het gebruik nooit onderbroken of onmogelijk kan zijn, dat hij overal gebruikt kan worden, dat er nooit inhoud of andere gegevens verloren zullen gaan, dat hij geschikt is voor een specifiek gebruik, dat er nooit problemen zullen opduiken met de overdracht of de opslag... De voorgaande lijst is niet limitatief.

Dit heeft tot gevolg dat noch EASI, noch één van zijn medewerkers, onderaannemers, leveranciers of verdelers verplicht kan worden wie dan ook (gebruikers of anderen) te vergoeden in het geval van directe of indirecte schade (o.a. eventuele schadevergoeding voor een gebrek of verlies aan inkomsten) die in het bijzonder voortvloeit uit één van de mogelijke gebeurtenissen die beschreven staan in de vorige alinea.

In het geval uw schade tot slot vergoed zou moeten worden krachtens een toepasselijke wet, mag deze vergoeding geen betrekking hebben op de indirecte schade, noch hoger zijn dan drie keer het bedrag dat aan EASI betaald werd voor de gebruikslicentie voor de app.

Communicatie

U aanvaardt dat EASI u via alle mogelijke kanalen, al dan niet elektronisch, informatieve berichten toestuurt met betrekking tot de app of tot andere producten die ontwikkeld of op de markt gebracht zijn door het bedrijf en hiertoe verbindt u zich ertoe uw identificatiegegevens up-to-date te houden.

Indien u later deze berichten niet langer wenst te ontvangen, hoeft u enkel EASI hiervan op de hoogte te brengen via het e-mailadres info@easi.net of via briefwisseling op het adres avenue Robert Schuman 12 te 1400 Nivelles.

Toepasselijke wetgeving en geschillen

Elk geschil tussen EASI en u valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de locatie van het hoofdkantoor in België.

In het geval EASI u dient te dagvaarden in gedwongen tussenkomst en vrijwaring, kan het bedrijf u echter dagvaarden voor de rechtbank waarbij de hoofdvordering ingediend wordt.

In elk geval zal de betreffende rechtbank de Belgische wetgeving toepassen.

Diverse

De rechten en plichten die voortvloeien uit de gebruikslicentie voor de app, die toegekend werd door EASI, mogen aan niemand overgedragen worden.

Wanneer EASI één of meerdere clausules van de onderhavige algemene voorwaarden niet wenst toe te passen, mag dit niet geïnterpreteerd worden als een afstand namens het bedrijf van enige toekomstige toepassing ervan.

Contact

Indien u vragen hebt met betrekking tot de afgesloten overeenkomst als gevolg van de toekenning door EASI van de gebruikslicentie voor de app en tot de inachtname van de onderhavige algemene voorwaarden, kunt u steeds contact opnemen met het bedrijf via het e-mailadres info@easi.net of via briefwisseling op het adres avenue Robert Schuman 12 te 1400 Nivelles.