Inleiding

Door easi.net of andere websites die eigendom zijn van EASI te bezoeken, gaat de bezoeker stilzwijgend akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden aangepast en gewijzigd. Als bezoeker van onze website dient u deze gebruiksvoorwaarden voor elk bezoek te lezen.

Informatie

Met ‘informatie’ bedoelen we alle mogelijke gegevens, kennis en informatie inclusief afbeeldingen, grafische elementen, teksten, aanbiedingen, producten, software, ... (onvolledige lijst).

Intellectuele eigendom

Elke reproductie, openbare weergave of hergebruik van de websites van EASI of delen ervan, inclusief, maar niet beperkt tot, de teksten, codes, interface-elementen, informatie, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden, is verboden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van EASI.

Aansprakelijkheidsbeperking

EASI verbindt zich ertoe een hoog niveau van kwaliteit en betrouwbaarheid te garanderen voor de op haar websites gepubliceerde informatie.

  • EASI kan echter noch direct, noch indirect, algemeen of in het bijzonder aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van EASI's websites, meer bepaald door het gebruik van links of hyperlinks, inclusief, maar niet beperkt tot, het verstrekken van onjuiste informatie, eventuele verliezen, bedrijfsonderbrekingen, schade aan programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem van de gebruiker, aan de apparatuur, software of andere schade.
  • EASI neemt een groot aantal organisatorische en technische maatregelen om haar websites te beschermen tegen veiligheidslekken. Desondanks zijn veiligheidsrisico's nooit volledig uitgesloten voor internetdiensten. EASI kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van de vertrouwelijkheid van gebruikersgegevens, bijvoorbeeld wanneer de websites worden aangevallen door hackers.
  • EASI geeft geen garanties met betrekking tot de werking of beschikbaarheid van de websites en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen of tijdelijke onbereikbaarheid, of voor schade die kan voortvloeien uit uw toegang tot onze website.

Hyperlinks

EASI publiceert veel hyperlinks naar externe websites. Ze worden zo goed mogelijk up-to-date gehouden. EASI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze externe websites, noch voor eventuele schade veroorzaakt door het gebruik ervan.

Onwettig of ongeoorloofd gebruik

Door gebruik te maken van de websites van EASI stemt de bezoeker ermee in de site nooit voor onwettige of ongeoorloofde doeleinden te gebruiken. De bezoeker stemt er onder andere mee in:

  • Alle intellectuele eigendomsrechten van EASI en derden te respecteren
  • Geen illegale of ongeoorloofde inhoud op te laden of ongewenste berichten te versturen of te plaatsen
  • Niet te trachten het systeem van EASI te hacken of te beschadigen
  • Geen internationale wetten te overtreden

Contact met ons opnemen

U kunt ons bereiken via marketing[at]easi.net