Scope

Wanneer u de website van EASI bezoekt of gebruikmaakt van een EASI-applicatie, hierna 'app' genoemd, aanvaardt u de voorwaarden inzake de inzameling, de verwerking en de overdracht van uw persoonsgegevens door EASI en, indien van toepassing, zorgt u ervoor dat deze voorwaarden meegedeeld worden aan alle betrokken personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben en dat zij ook door hen aanvaard worden.

De Franse versie van de onderhavige vertrouwelijkheidsvoorschriften zal de voorkeur krijgen in het geval er verschillen zouden bestaan tussen deze versie en de vertaalde versies.

EASI behoudt zich het recht voor de onderhavige vertrouwelijkheidsvoorschriften te wijzigen, waarvan de meest recente, geldende versie te allen tijde geraadpleegd kan worden op de website www.easi.net.

Wanneer u de EASI-website blijft bezoeken of de app blijft gebruiken nadat de onderhavige vertrouwelijkheidsvoorschriften aangepast werden, houdt dit in dat u de gewijzigde versie onherroepelijk aanvaardt.

U hebt steeds de mogelijkheid de website niet te beginnen of te blijven bezoeken en de app niet te beginnen of te blijven gebruiken in het geval u de vertrouwelijkheidsvoorschriften niet zou aanvaarden in de versie die van toepassing is op de datum van deze raadpleging of dit gebruik.

Ingezamelde gegevens en data

EASI zamelt verschillende informatie en persoonsgegevens in bij elk bezoek aan de website en bij elk gebruik van een EASI-app.

Deze informatie en persoonsgegevens zijn met name de volgende: naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer (vaste lijn of gsm), foto, IP-adres, gebruikt type browser en toestel, website vanop dewelke u doorgestuurd wordt naar de EASI-website, alle identificatiemiddelen van uw toestellen, eventuele geolokalisatiegegevens...

Deze informatie en gegevens worden door EASI ingezameld voor intern gebruik (statistieken, direct marketing, update van de databank...) en om de werking en het gebruik van de website en de apps te analyseren en te optimaliseren.

Ze worden beschermd en niet doorgegeven aan derden, in het bijzonder adverteerders, tenzij u hiervoor op voorhand uw goedkeuring gegeven hebt of om een dreigend gevaar het hoofd te bieden, te beantwoorden aan een rechterlijk bevel of de rechten van EASI, alsook die van de andere gebruikers, te beschermen.

Cookies

EASI maakt gebruik van cookies. Dit zijn informatiebestanden die tijdelijk of definitief op uw computer of mobiele toestel opgeslagen worden door de server van een website via de browser en die bestemd zijn om het gebruik van de EASI-website en -apps te vereenvoudigen, af te werken en te personaliseren.

U kunt via uw browser de opslag van cookies te desactiveren of de opgeslagen cookies te verwijderen. Dit zal echter uw mogelijkheden beperken om op de EASI-website te navigeren en de diensten van de EASI-apps te gebruiken.

Bescherming van de privacy

EASI verbindt zich ertoe de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van de privacy in het kader van de verwerking van persoonsgegevens in acht te nemen.

Conform de bepalingen van deze wet beschikt u te allen tijde over (1) het recht zich gratis te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing, (2) het recht op toegang tot relevante informatie en (3) het recht op verbetering en, indien van toepassing, verwijdering van deze gegevens.

Hiertoe kunt u steeds contact opnemen via het e-mailadres info@easi.net of via briefwisseling op het adres Avenue Robert Schuman 12 te 1400 Nivelles, op voorwaarde dat u een identiteitsbewijs kunt voorleggen.

Via deze bovenstaande contactgegevens kunt u eveneens contact opnemen indien u opmerkingen of voorstellen in verband met de door EASI gehanteerde maatregelen voor de bescherming van de privacy wenst in te dienen of indien u van mening bent dat deze maatregelen ontoereikend zijn.

Opgeslagen gegevens

Bepaalde EASI-apps beschikken over een functie om persoonlijke informatie of bestanden (e-mailberichten, contactpersonen, mappen, inhoud, foto's...) op te slaan op de servers, alsook om deze te publiceren en te delen.

Deze informatie en bestanden blijven uw eigendom, onder voorbehoud van de intellectuele-eigendomsrechten van derden die u in acht dient te nemen door geen kopieën, overdrachten, downloads of delingen uit te voeren zonder de voorafgaande goedkeuring hiervoor verkregen te hebben.

Het is uw eigen beslissing uw informatie en bestanden te delen met andere personen, waarvoor u dan ook zelf verantwoordelijk bent. EASI kan in dit opzicht geenszins aansprakelijk gesteld worden en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de gepubliceerde en gedeelde informatie en bestanden.

Uw persoonlijke informatie en bestanden worden beschermd en EASI mag de inhoud ervan niet verspreiden, tenzij om een dreigend gevaar het hoofd te bieden, te beantwoorden aan een rechterlijk bevel of de rechten van EASI, alsook die van de andere gebruikers, te beschermen.